Công cụ nghiên cứu

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG – LÀ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI VỀ TÌNH TRẠNG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH TRONG NGỮ CẢNH VĂN HÓA VÀ HỆ THỐNG GIÁ TRỊ MÀ HỌ ĐANG SỐNG, TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI NHỮNG MỤC ĐÍCH, HY VỌNG, QUY TẮC VÀ QUAN TÂM CỦA HỌ. ĐÓ LÀ KHÁI NIỆM TỔNG HỢP CHỊU ẢNH HƯỞNG PHỨC TẠP CỦA SỨC KHỎE THỂ LỰC, TÌNH TRẠNG TÂM LÝ CỦA CON NGƯỜI, CÁC MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP, CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH.
(TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI)